A1 A2 B1 B2
Oskan kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkuse-tervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust). Oskan teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks. Oskan koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või mulle huvi pakkuval teemal. Oskan kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldan oma kogemusi ja muljeid. Oskan kirjutada selgeid ja de­tail­seid tekste mulle huvi pak­ku­vas teemaderingis. Os­kan kirjutada esseed, aru­an­net või referaati, edasta­maks infot ning kommen­tee­rides ja põhjendades oma seisu­kohti. Oskan kirjutada kirju, milles tõstan esile kogemuste ja sünd­muste mulle olulisi aspekte.